Garantievoorwaarden

Wij doen er alles aan om u de beste origineel gebruikte onderdelen te leveren. Daarom wordt elk onderdeel gecontroleerd, geïnspecteerd en zo mogelijk getest. 

Wij investeren voortdurend in onze medewerkers en apparatuur om er voor te zorgen dat we ook de nieuwste technische ontwikkelingen beheersen. Desondanks kan het natuurlijk altijd voorkomen dat een aan u geleverd onderdeel een defect vertoont. Ook dan kunt u op ons rekenen. 
 
Op al onze onderdelen hanteert Autodemontage A-team de STIBA Garantievoorwaarden, deze kunt u hieronder vinden.
 
**In afwijking van het in artikel 4 vermeldde garantietermijn van één maand hanteert Autodemontage A-team een garantietermijn van drie maanden.

1.1 Met uitzondering van elektronische onderdelen komen voor garantie in aanmerking de gebruikte voertuigdelen, die het STIBA-lid heeft verkocht en heeft geleverd aan kopers

1.2 Naast de STIBA garantievoorwaarden kunnen tevens de BOVAG/STIBA voorwaarden en/of het FOCWA Groene Garantiebewijs van toepassing zijn op de in het vorige artikel genoemde gebruikte voertuigdelen

2. De koper kan slechts rechten ontlenen aan een garantie door overlegging aan het STIBA-lid van de desbetreffende koopovereenkomst c.q. factuur en indien toepasselijk de ter zake opgemaakte garantiekaart. Indien het een zaak betreft die door het STIBA-lid van een merk of kenteken voorzien is, kan de koper slechts rechten ontlenen aan een garantie indien bij een beroep op deze garantie het bedoelde merk of kenteken ongeschonden is

3. Aanspraken van de koper uit hoofde van een garantie zijn niet overdraagbaar aan derden

4. De garantie wordt door het STIBA-lid verleend voor een periode van één maand vanaf de datum waarop de zaak aan de koper is geleverd. Indien er zich binnen de garantietermijn bij normaal gebruik gebreken vertonen aan de zaak, heeft de koper het recht om de geleverde zaak aan het STIBA-lid aan te bieden ter herstel of vervanging, ter keuze van het STIBA-lid, overeenkomstig artikel 8 van de toepasselijke Algemene Voorwaarden

5. Het transport van en naar het STIBA-lid van de ter herstel of ter vervanging aangeboden zaak is voor rekening van het STIBA-lid. Bij een onjuiste bestelling en/of wanneer de ter herstel of ter vervanging aangeboden zaak niet in aanmerking komt voor garantie op basis van deze garantie voorwaarden, is het transport van de zaak van en naar het STIBA-lid voor rekening van de koper

6. Het STIBA-lid verbindt zich in geval voldaan is aan artikel 4 van deze Garantievoorwaarden en artikel 8 van de Algemene Voorwaarden, de ter herstel/vervanging aangeboden zaak binnen een redelijke termijn te herstellen of te vervangen door een vergelijkbare zaak, tenzij het STIBA-lid hiertoe niet in staat is, in welk geval het STIBA-lid tot contante terugbetaling van het aankoopbedrag zal overgaan

7. Op de door de koper na herstel/vervanging ontvangen zaak zijn deze Garantie voorwaarden van toepassing

8. De koper kan geen aanspraak maken op een garantie:
a. indien de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot het merk en type aanduiding van de gekochte zaak en/of het voertuig waarvoor het onderdeel bestemd is;
b. indien de koper werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot reparatie, wijziging en demontage, aan het gekochte heeft verricht resp. heeft doen verrichten;
c. indien er sprake is van ondeugdelijk(e) en/of ondeskundig(e) inbouw/gebruik van het gekochte c.q. bij gebruik van het voertuig waarin het gekochte is ingebouwd voorandere doeleinden dan waartoe het voertuig in het normale verkeer gebezigd wordt(snelheidstesten, betrouwbaarheidsproeven, te zware belasting in verband met combinatie personenwagen en aanhangwagen c.q. caravan e.d.);
d. indien gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de toepasselijke Algemene Voorwaarden of Garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn voorgeschreven

9. De koper kan aan een garantie geen recht ontlenen op schadevergoeding van welke aard dan ook, behoudens voor zover het STIBA-lid op grond van de toepasselijke Algemene Voorwaarden daartoe gehouden is

10. Het STIBA-lid heeft het recht van deze Garantievoorwaarden af te wijken, indien vóór het sluiten van de koopovereenkomst de koper uitdrukkelijk daarop is gewezen en de afwijkende bepalingen schriftelijk tussen het STIBA-lid en de koper zijn vastgelegd

Huishoudelijk reglement STIBA, goedgekeurd op de ALV d.d. 8 mei 2012

ONDERDEEL NIET GEVONDEN?

Maak gebruik van de volgende mogelijkeheden:

Onderdelen aanvraag formulier of chat functie rechtsonder aan de pagina of gewoon even bellen op 010 - 4611 422.

Let op!

Bij het bestellen van een onderdeel heeft u de mogelijkheid om het kenteken of chassisnummer toe te voegen van u bestelling...WIJ CONTROLEREN HET ONDERDEEL MET DEZE GEGEVENS VÓÓR VERZENDING. HIER DOOR WORDT DE KANS EEN VERKEERDE BESTELLING VERKLEIND.